EKOME, spol. s.r.o. > Services > Studie a poradenství > Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Oznámení záměru – Dokumentace EIA

Posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (ve znění pozdějších předpisů) podléhají legislativou vymezené investiční záměry, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.

Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí o záměru a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti. Podle zákona se posuzují vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky a jejich vzájemné působení.

Proces posuzovaní vlivů na životní prostředí lze rozdělit do dvou fází:

 • Zjišťovací řízení– zpracování oznámení záměru; příslušný úřad na jeho základě vydá závěr zjišťovacího řízení, ve kterém stanoví, zda příslušný záměr bude dále posuzován podle zákona.
 • Posouzení vlivů na životní prostředí– zpracování dokumentace EIA; příslušný úřad na jejím základě vydá závazné stanovisko k předmětnému záměru.

Záměry spadající do působnosti procesu EIA jsou uvedeny v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) a dále se dělí na:

 • Záměry uvedené v kategorii I (a jejich změny) – podléhají zjišťovacímu řízení a následně posouzení (záměry vždy podléhající posouzení, resp. zpracování dokumentace EIA).
 • Záměry uvedené v kategorii II(a jejich změny) – podléhají zjišťovacímu řízení, posouzení podléhají tehdy, pokud tak příslušný úřad rozhodne ve zjišťovacím řízení (záměry vyžadující zjišťovací řízení, resp. zpracování oznámení záměru).
 • Záměry (a jejich změny), které dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty a nacházejí se ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu podle zákona o ochraně přírody a krajiny, tzv. podlimitní záměry (tyto záměry podléhají posouzení, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení).

I „malé“ záměry procházejí procesem posuzování vlivů na životní prostředí. Každý investor, který hodlá provést záměr uvedený v příloze č. 1 zákona, je povinen předložit oznámení záměru či dokumentaci EIA příslušnému úřadu již ve fázi přípravy projektu. Bez ukončeného procesu posuzování vlivů na životní prostředí nelze vydat rozhodnutí nebo opatření nutná k provedení záměru v žádném správním ani jiném řízení.

Pro potřeby zákazníků zpracováváme:

 • Dokumentace EIA– záměry (a jejich změny) uvedené v příloze č. 1 zákona, Kategorie I – rozsah dle přílohy č. 4 zákona.
 • Oznámení záměru – limitní i vybrané podlimitní záměry (a jejich změny) uvedené v příloze č. 1 zákona, Kategorie II – rozsah dle přílohy č. 3, případně přílohy č. 4 zákona.
 • Posudky – rozsah dle přílohy č. 5 zákona.
 • Verifikace– plnění podmínek stanoviska v navazujícím řízení (stavební řízení, povolení provozu zdroje znečišťování apod.).

V rámci rozsahu činnosti naší společnosti zajišťujeme i zpracování podkladů pro potřeby posuzování vlivů na životní prostředí:

 • Akustické (hlukové) studie.
 • Rozptylové studie.
 • Měření hluku (stacionární zdroje, doprava).
 • Měření umělého osvětlení.
 • Výpočet denního osvětlení.
 • Hodnocení zdravotních rizik (ve spolupráci).
 • Komunikaci s úřady (tj. žádost o vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace; žádost o stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů; předjednání záměru s dotčenými úřady).

 

Ing. Pavel Ujčík ze společnosti EKOME, spol. s r.o. je držitelem Rozhodnutí MŽP o udělení autorizace ke zpracování dokumentace, posudku a vyhodnocení.