EKOME, spol. s.r.o. > Services > Studie a poradenství > Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)

Integrovaná prevence a omezování znečištění (Integrated Pollution Prevention and Control – IPPC)

IPPC je pokročilým způsobem regulace vybraných průmyslových a zemědělských činností při dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku.

Cílem IPPC je předcházet vzniku znečištění, případně omezování jeho vzniku, pomocí volby vhodných výrobních postupů a technologií.

IPPC překonává princip složkového přístupu, který často vedl pouze k přenosu znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé.

Integrovaný přístup k ochraně životního prostředí je zakotven v legislativě Evropské unie směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích. Evropské předpisy jsou do českého právního řádu transponovány zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

V příloze č. 1 tohoto zákona jsou vymezeny příslušné kategorie jednotlivých průmyslových činností, pro jejichž provoz je nutné integrované povolení.

V rámci problematiky IPPC provádíme:

  • Zpracování žádostí o vydání/změnu integrovaného povolení, a to včetně zajištění všech potřebných náležitostí.
    (Zajištění komplexních služeb od zpracování žádosti v souladu s aktuálně platnými legislativními požadavky přes zpracování či zajištění zpracování všech potřených příloh dané žádosti až po komunikaci s příslušnými úřady a sledování procesu až do vydání integrovaného povolení).
  • Zastupování při projednávání žádostí, změn či přezkumů dle zákona č. 76/2002 Sb. (ve znění pozdějších předpisů).