EKOME, spol. s.r.o. > Services > Studie a poradenství > Ověřování emisí skleníkových plynů (GHG)

Povinnosti provozovatelů zdrojů produkujících emise skleníkových plynů (GHG) jsou upraveny zákonem č. 383/2012 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a vyhláškou č. 192/2013 Sb. (v aktuálním znění), kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů. Podle této legislativy je provozovatel povinen každoročně předkládat Výkaz o množství emisí skleníkových plynů ze zařízení, společně s dokladem o ověření vykázaného množství emisí. Toto ověření musí být provedeno autorizovanou osobou.

 

Ověřovací činnosti zajišťujeme prostřednictvím společnosti TÜV NORD Czech, s. r. o. Blíže viz Osvědčení o akreditaci.

 

Společnost EKOME, spol. s r. o. nabízí prostřednictvím kvalifikovaných Ověřovatelů emisí skleníkových plynů provedení ověření ročního výkazu emisí pro tyto kategorie zdrojů:

  • Spalovací zařízení – tuhá, kapalná a plynná paliva, spalování biomasy.
  • Koksovací pece, zařízení na pražení nebo slinování kovové rudy, zařízení na výrobu surového železa nebo oceli včetně kontinuálního lití.
  • Zařízení na výrobu cementového slínku, zařízení na výrobu vápna, zařízení na výrobu skla, zařízení na výrobu keramických výrobků.

V případě Vašeho zájmu o provedení ověření vyplňte prosím formulář Žádost o ověření, který je pro nás výchozím zdrojem informací o posuzovaném zařízení a podkladem pro vypracování cenové nabídky. Vyplněný formulář prosím zašlete na kontaktní adresu:

Postup ověřování

Ověřování probíhá postupem stanoveným v dokumentech národní legislativy (zákon č. 383/2012 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) a vyhláška č. 192/2013 Sb. (v aktuálním znění) včetně přílohy I a souladu s přílohou I PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 2018/2067 ze dne 19 prosince 2018, vycházejících z dokumentů evropského systému pro obchodování s emisemi (Směrnice EU 2003/87/ES (ve znění pozdějších předpisů) a Metodické pokyny pro zjišťování a vykazování emisí – Nařízení Komise (EU) č. 601/2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů.

Ověřování předložených informací se, pokud možno, provádí v místě zařízení. Na základě místního šetření se zpracuje:

  • Strategická analýza – posouzení povahy, rozsahu a složitosti ověřovací činnosti, která by měla být v zařízení provedena.
  • Riziková analýza – posouzení pravděpodobné úrovně rizika, že údaje o vykazovaných emisích GHG obsahují závažnou chybu.
  • Plán ověřování – harmonogram ověřovacího procesu.

Na přípravnou fázi navazuje tzv. procesní analýza – vlastní ověření. Pro zajištění objektivity a nestrannosti při ověřování je celý proces před vydáním závěrečné zprávy o ověření přezkoumán nestranným ověřovatelem.

Metody ověřování jednotlivých procesů jsou dány platnou legislativou – Nařízení komise (EU) č.601/2012 o monitorování a vykazovaní emisí skleníkových plynů.

Termín a časový rozvrh ověřování jsou stanoveny po vzájemné dohodě zákazníka, zastoupeného pověřenou osobou a vedoucího ověřovatele, který maximálně vyhoví požadavkům zákazníka.