EKOME, spol. s.r.o. > Services > Studie a poradenství > Akustické (hlukové) studie

Akustické (hlukové) studie

Akustické (hlukové) studie jsou jedním z podkladů pro hodnocení vlivu záměrů (např. nová průmyslová výstavba apod.) na nejbližší chráněný venkovní prostor staveb (tj. rodinné domy, bytové domy apod.). Slouží také jako jeden z podkladů pro posuzování vlivu záměrů na životní prostředí (EIA). V neposlední řadě slouží i pro posouzení nových chráněných záměrů (tj. rodinné domy, bytové domy apod.), které mají být realizovány v území s blízkostí zdrojů hluku (např. komunikace).

Zpracování akustických (hlukových) studií provádíme s využitím programu Cadna A, který slouží pro výpočet šíření hluku. Výsledná zpráva zahrnuje tabulkové a grafické výstupy matematických modelů, porovnání s hygienickými limity, případně návrhy potřebných technických a organizačních opatření.

Hodnocení výsledků výpočtů je prováděno dle nařízení vlády. č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (ve znění pozdějších předpisů).

Potřebné podklady

Pro zpracování akustické (hlukové) studie je vhodné připravit následující podklady:

  • Dokument vyžadující posouzení hlukových poměrů (obvykle stanovisko krajské hygienické stanice nebo stavebního úřadu).
  • Přesné umístění záměru, výkresová dokumentace (situace, půdorysy, řezy).
  • Projektová dokumentace (technická, průvodní a souhrnná zpráva).
  • Zdroje hluku a jejich přesné umístění (ventilátory, dopravníky, pohony, sání a výtlaky vzduchotechniky, popř. jiné).
  • Akustické parametry jednotlivých zdrojů hluku – hladina akustického výkonu nebo hladina akustického tlaku měřená v určité (uvedené) vzdálenosti.
  • Délku provozu jednotlivých zdrojů v denní době (tj. 6:00 – 22:00) a noční době (tj. 22:00 – 6:00).
  • Doprava vzniklá novým záměrem v denní a noční době, počty osobních a nákladních automobilů, trasy těchto vozidel.