Rozptylové studie popisují pomocí výsledků modelových výpočtů míru ovlivnění kvality ovzduší jedním nebo více zdroji znečišťujících látek a jsou zpracovávány na základě závazných metod pro výpočet rozptylu znečišťujících látek v ovzduší.

Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (ve znění pozdějších předpisů) jsou rozptylové studie vyžadovány správními úřady v souladu s § 11 odst. 9 zákona od provozovatelů zdrojů znečišťování (označených ve sloupci A v příloze č. 2 k tomuto zákonu) v případě správního řízení:

 • Podle § 11 odstavce 2 písm. b) zákona – stanovisko k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona.
 • Podle § 13 odstavce 2 zákona – řízení o změně povolení provozu, při které dochází k navýšení projektovaného výkonu nebo kapacity anebo ke zvýšení emisí.

Rozptylové studie slouží jako jeden z podkladů pro posuzování vlivu záměrů na životní prostředí (EIA).

Zpracování rozptylových studií provádíme s využitím programu SYMOS’97 pro modelování stacionárních zdrojů znečišťování. Pro následné zpracování vypočtených hodnot slouží program SURFER. Pro výpočet emisí z automobilové dopravy využíváme program MEFA, a to včetně dávkového výpočtu resuspenze z dopravy.

Výsledná zpráva zahrnuje tabulkové a grafické výstupy matematických modelů, resp. porovnání s příslušnými imisními limity či dostupnými referenčními nebo nejvyššími přípustnými koncentracemi.

 

Rozptylové studie musí být zpracovány autorizovanou osobou. Společnost EKOME, spol. s r.o. disponuje Rozhodnutím MŽP o autorizaci ke zpracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně ovzduší.

 

Podklady potřené pro vyhotovení rozptylové studie:

Nejlépe je dodat projektovou dokumentaci včetně katastrální mapy a přehledné situace (tak aby bylo patrno umístění zdrojů a výduchů).

Pokud není projektová dokumentace k dispozici, je třeba dodat následující:

 • Název stavby (název technologie).
 • Místo stavby (číslo parcely, hala, závod apod.).
 • Zdroje znečištění (např. lakovna, tryskač, tepelný zdroj apod.).
 • Počet výduchů.
 • Přesné umístění výduchů na mapě.
 • Výška výduchů nad terénem (m).
 • Průměr výduchů (m).
 • Objem odsávané vzdušiny (m3/h).
 • Směnnost, provozní hodiny za den (h/den).
 • Roční počet provozních hodin (h/rok).

Další údaje dle technologie (uvedeny příklady nejčastějších):

Lakovna

 • Množství a název nejčastěji používaných nátěrových hmot (NH), např.:
  Základ:  barva (kg/rok) + tužidlo (kg/rok) + ředidlo (kg/rok).

  Vrch:     barva (kg/rok) + tužidlo (kg/rok) + ředidlo (kg/rok).
  Ředidlo používané na čištění pistolí (kg/rok), z toho kvantifikace množství přecházejícího do odpadu.
 • Bezpečnostní listy k používaným NH.
 • Nastříkaná plocha výrobků (m2/rok).
 • Stručný popis technologie.
 • Technické údaje kabiny, aplikační techniky.
 • Filtrační zařízení, popis, technické údaje.

Tryskací zařízení

 • Množství a typ abraziva.
 • Technické údaje zařízení, aplikační techniky.
 • Filtrační zařízení, popis, technické údaje.

Tepelný zdroj

 • Technické údaje zdroje (kotle, agregátu apod.).
 • Palivo – typ.
 • Výkon kotle (kW).
 • spotřeba paliva (m3/h, kg/h).
 • Roční spotřeba paliva (m3/rok, kg/rok).