EKOME, spol. s.r.o. > Services > Náhledová stránka služby

EIA, posuzování vlivů na životní prostředí

Dokumentace EIA – Oznámení záměru – Oznámení podlimitního záměru

Posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí podléhají legislativou vymezené investiční záměry, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.

Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí o záměru a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti. Podle zákona se posuzují vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky a jejich vzájemné působení.

Proces posuzovaní vlivů na životní prostředí lze rozdělit do dvou fází:

 • zjišťovací řízení – zpracování oznámení záměru; příslušný úřad na jeho základě vydá závěr zjišťovacího řízení, ve kterém stanoví, zda příslušný záměr bude dále posuzován podle zákona,
 • posouzení vlivů na životní prostředí – zpracování dokumentace EIA; příslušný úřad na jejím základě vydá stanovisko k předmětnému záměru.

Záměry spadající do působnosti procesu EIA jsou uvedeny v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. a dále se dělí na:

 • záměry uvedené v kategorii I – podléhají zjišťovacímu řízení a následně posouzení (záměry vždy podléhající posouzení, resp. zpracování dokumentace EIA),
 • záměry uvedené v kategorii II – podléhají zjišťovacímu řízení, posouzení podléhají tehdy, pokud tak příslušný úřad rozhodne ve zjišťovacím řízení (záměry vyžadující zjišťovací řízení , resp. zpracování oznámení záměru),
 • záměry uvedené v kategorii I, nebo II, které však nedosahující příslušných limitních hodnot, tzv. podlimitní záměry – podléhají zjišťovacímu řízení, pokud tak stanoví příslušný úřad na základě předloženého oznámení podlimitního záměru.

I malé záměry procházejí procesem posuzování vlivů na životní prostředí. Každý investor, který hodlá provést záměr uvedený v příloze č. 1 zákona, je povinen předložit Oznámení záměru, Dokumentaci EIA, případně Oznámení podlimitního záměru příslušnému úřadu již ve fázi přípravy projektu. Bez ukončeného procesu posuzování vlivů na životní prostředí nelze vydat rozhodnutí nebo opatření nutná k provedení záměru v žádném správním ani jiném řízení.

Pro potřeby zákazníků zpracováváme:

 • Dokumentace EIA – záměry uvedené v příloze č. 1 zákona, Kategorie I – rozsah dle přílohy č. 4
 • Oznámení záměru – záměry uvedené v příloze č. 1 zákona, Kategorie II – rozsah dle přílohy č. 3, případně přílohy č. 4
 • Oznámení podlimitního záměru – záměry uvedené v příloze č. 1, ale nedosahující příslušných limitních hodnot – rozsah dle přílohy č. 3a
 • Posudky – rozsah dle přílohy č. 5 zákona
 • Verifikace – plnění podmínek stanoviska v navazujícím řízení (stavební řízení, povolení provozu zdroje znečišťování apod.)
 • Zezávaznění stanoviska MŽP – pro stanoviska vydané před platností novely č. 39/2015 Sb.

V rámci rozsahu činnosti firmy zajišťujeme i zpracování podkladů pro potřeby posuzování vlivů na životní prostředí:

 • hlukové studie,
 • rozptylové studie,
 • měření hluku,
 • měření umělého osvětlení,
 • výpočet denního osvětlení,
 • hodnocení zdravotních rizik (ve spolupráci),
 • komunikaci s úřady (Žádost o vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace; Žádost o stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů; předjednání záměru s dotčenými úřady).

Osvědčení o autorizaci ke zpracování dokumentace EIA.