Společnost EKOME, spol. s r.o. nabízí akreditované provedení zkoušek akustických vlastností staveb a konstrukcí:

 • Měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi v budovách (vnitřní dělící příčky, mezibytové příčky, stropní konstrukce) dle ČSN EN ISO 140-4 včetně vyhodnocení vzduchové neprůzvučnosti dle ČSN EN ISO 717-1.
 • Měření kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí v budovách dle ČSN EN ISO 140-7 včetně vyhodnocení kročejové neprůzvučnosti dle ČSN EN ISO 717-2.
 • Zjištění doby dozvuku v místnostech a uzavřených prostorech (bazénové haly, kina, hudební sály, studia, učebny apod.).

Vzduchová neprůzvučnost – měřením vzduchové neprůzvučnosti se zjišťuje schopnost stavební konstrukce omezovat přenos zvuku vzduchem (v horizontálním i vertikálním směru). Zkouška spočívá v měření rozdílu hladin akustického tlaku ve vysílací a přijímací místnosti a doby dozvuku v přijímací místnosti. Do vysílací místnosti se nainstaluje normalizovaný zdroj zvuku, který generuje širokopásmový zvuk. Ten se přenáší vzduchem, dopadá na měřenou konstrukci a prostupuje přes ni do přijímací místnosti. Rozdílem zjištěných hodnot a korekcí na pohltivost v prostoru příjmu získáme váženou stavební neprůzvučnost R´w [dB]. 

Pro měření vybrané konstrukce je zapotřebí zpřístupnit prostory před a za konstrukcí.

Kročejová neprůzvučnost – měřením kročejové neprůzvučnosti se zjišťuje schopnost stavební konstrukce (zpravidla podlahy) omezovat zvuk šířený konstrukcí budovy. Do vysílací místnosti se umístí zdroj normalizovaného kročejového zvuku. Ten údery kladívek rozkmitá stavební konstrukci (strop), ze které se vyzáří zvuk do přijímací místnosti. Po korekci naměřených hladin akustického tlaku v přijímací místnosti na celkovou pohltivost místnosti získáme váženou hladinu kročejového zvuku Lnw [dB].

Doba dozvuku – měřením doby dozvuku se zjišťuje kvalita daného prostoru z hlediska šíření a absorpce zvuku, zda členitost ploch a předmětů v prostoru a jejich schopnost pohlcovat zvuk jsou v souladu s požadavky na dobrou distribuci slova a hudby. Měření je prováděno zvukoměrem s mikrofonem umístěným ve vybraných bodech prostoru. Dobu dozvuku měříme dvěma metodami (podle typu použitého zdroje zvuku) – metodou přerušeného šumu a metodou impulsové odezvy. Při metodě přerušovaného šumu je zdrojem zvuku širokopásmový generátor zvuku, při měření metodou impulsové odezvy je zdrojem zvuku událost s vysokou akustickou intenzitou, např. výstřel z pistole.

Výsledky měření akustických vlastností staveb a stavebních konstrukcí jsou využívány jako podklad při:

 • Stavebním řízení, kolaudaci.
 • Uplatňování reklamací na kvalitu provedených stavebních prací.
 • Řešení stížností na nedostatečné zvukově-izolační vlastnosti.

Pro hladký průběh měření je vhodné zákazníkem zajistit:

 • Dokument vyžadující provedení měření – zpravidla vyjádření stavebního úřadu nebo hygienické stanice.
 • Dokumentaci ke stavbě – výkresy.
 • Zpřístupnění prostor v sousedství, nad i pod měřeným konstrukčním prvkem.
 • Přístup ke zdroji elektrické energie.
 • Klid v objektu – na dobu měření omezit rušivé stavební činnosti včetně nežádoucího pohybu osob v objektu, vypnutí veškerých rušivých zařízení (jako je např. ventilace apod.).

 

Společnost EKOME, spol. s r.o. je držitelem Osvědčení o akreditaci – zkušební laboratoř č. 1522.