EKOME, spol. s.r.o. > Services > Hygienická měření > Měření vibrací v pracovním prostředí

Měření vibrací přenášených na ruce a celkové vibrace provádíme v souladu s platnou legislativou ČR. Měření provádíme jako podklad ke kolaudaci, ke kategorizaci pracovišť, jako podklad pro prokázání choroby z povolání a kontrolní měření.

Při hodnocení vlivu vibrací na zdraví člověka vycházíme z těchto základních předpisů:

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ve znění pozdějších předpisů).
 • Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (ve znění pozdějších předpisů).
 • Metodický návod č.j. HEM-300-26.4.01-16344 pro měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí a vibrací.
 • Technické normy vztahující se k problematice měření vibrací:
  • ČSN ISO 2631 – 1 Vibrace a rázy – Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím – Část 1: Všeobecné požadavky.
  • ČSN EN ISO 5349 – 1 Vibrace – Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce – Část 1: Všeobecné požadavky.
  • ČSN EN ISO 5349 – 2 Vibrace – měření a hodnocení expozice vibrací přenášeným na ruce – Část 2: Praktický návod pro měření na pracovním místě.

Technické normy vztahující se k problematice měření vibrací

Hodnocení vibrací pomocí vážených hladin celkových vibrací na pracovním místě a vážených hladin vibrací přenášených na ruce v pracovním prostředí se zjišťuje pomocí měřiče vibrací s vhodným snímačem chvění (akcelerometrem). Naměřená data se ukládají do paměti přístroje a dále se zpracovávají na PC. Volba metodiky a měřených veličin závisí na účelu měření, povaze vibrací a pracovní činnosti.

Přístroje musí splňovat podmínky na měřicí frekvenční pásma:

 • Celkové vibrace 0,5 až 80 Hz, popř. 1000 Hz. 1)
 • Vibrace přenášené na ruce 8 až 1000 Hz.
 • Vibrace přenášené zvláštním způsobem 1 až 80 Hz.

1) Přenášejí-li se celkové vibrace z pevných předmětů s tuhým povrchem přímo na páteř nebo na hlavu je třeba kmitočtovou oblast rozšířit až do 1000 Hz.

Hodnocení vibrací se provádí buď přímo měřením zrychlení vibrací v m.s-2 nebo měřením hladiny zrychlení v decibelech (dB).

 

Společnost EKOME, spol. s r.o. je držitelem Osvědčení o akreditaci – zkušební laboratoř č. 1522.