EKOME, spol. s.r.o. > Services > Hygienická měření > Měření prašnosti v pracovním prostředí

Měření prašnosti provádíme dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ve znění pozdějších předpisů), nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (ve znění pozdějších předpisů) a dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií (ve znění pozdějších předpisů).

V rámci měření prašnosti v pracovním prostředí provádíme:

  • Měření prachu celkového a respirabilního.
  • Měření svářečských a vulkanizačních dýmů.
  • Měření olejových aerosolů.
  • Početní koncentrace skleněných a azbestových vláken (minerální vláknité prachy). 1)
  • Stanovení obsahu fibrogenní složky v respirabilním prachu (křemen apod.). 1)

1) Analýza některých speciálních prachů v odebraných vzorcích může být provedena formou subdodávky u jiné akreditované laboratoře.

Společnost EKOME, spol. s r.o. je držitelem Osvědčení o akreditaci – zkušební laboratoř č. 1522.