EKOME, spol. s.r.o. > Services > Hygienická měření > Měření umělého osvětlení v pracovním prostředí

Osvětlení ve vnitřních prostorech budov se měří zpravidla pro:

 • Ověření, zda byly při realizaci dodrženy projektované hodnoty a zda jsou v souladu s normovanými hodnotami.
 • Zjištění podmínek osvětlení a zrakové pohody během užívání osvětlovacích soustav a ověření, zda jsou tyto podmínky v souladu s platnými normami.
 • Porovnání různých řešení osvětlení z hlediska dosažení podmínek zrakové pohody, z hlediska hospodárnosti nebo z hlediska energetických úspor.

Podle účelu měření a z toho vyplývajících požadavků na přesnost se měření osvětlení vnitřních prostorů dělí na:

 • Přesné (určené pro posouzení náročných vnitřních prostorů nebo pro výzkumné účely; odhad rozšířené nejistoty měření je U ≤ 8 %).
 • Provozní (určené pro ověřování správnosti navržených a realizovaných podmínek osvětlení a zrakové pohody, jejich dodržování během užívání stavby a pro porovnání různých řešení osvětlovacích soustav – odhad rozšířené nejistoty měření je v rozmezí 8 < U ≤ 14 %).
 • Orientační (určené pro ověřování základních podmínek zrakové pohody, na základě kterého se navrhuje další postup – odhad rozšířené nejistoty měření je 14 < U ≤ 20 %).

Umělé osvětlení vnitřních prostor staveb se měří a vyhodnocuje v absolutních veličinách, při měření musí být definovány podmínky, za kterých se měřilo, zejména stav napájecí sítě – napětí v síti.

Základními veličinami charakterizujícími podmínky vidění a zrakové pohody jsou:

 • Úroveň osvětlení (osvětlenost) v kontrolních bodech (lx), úroveň osvětlení se měří luxmetry.
 • Jas ploch v zorném poli uživatelů vnitřního prostoru (cd/m2), měří se časoměry.

Při měření a hodnocení umělého vycházíme z platných technických norem:

 • ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory.
 • ČSN 36 0020 – Sdružené osvětlení.
 • ČSN 360011-1 Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 1: Základní ustanovení.
 • ČSN 360011-3 Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 3: Měření umělého osvětlení.

Společnost EKOME, spol. s r.o. je držitelem Osvědčení o akreditaci – zkušební laboratoř č. 1522.