EKOME, spol. s.r.o. > Services > Hygienická měření > Měření chemických látek v pracovním prostředí

Měření chemických látek provádíme dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ve znění pozdějších předpisů), nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (ve znění pozdějších předpisů) a dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií (ve znění pozdějších předpisů).

Měření vnitřního prostředí provádíme dle vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb (v aktuálním znění).

Stanovení těkavých organických látek

 • Aromatické uhlovodíky – styren, toluen, xyleny, benzen a další.
 • Estery kyseliny octové jako etylacetát, butylacetát, etyléter.
 • Chlorované uhlovodíky – trichloretylen, tetrachloretylen, dichlormetan a další.
 • Inhalační anestetika.
 • Alkoholy – metanol, etanol, propanol, butanol a další.
 • Ketony – aceton, metyletylketon, cyklohexanon a další.
 • Benzínové frakce, alifatické a cyklické uhlovodíky, solventní nafta.
 • Glykolétery a jejich acetáty.
 • Formaldehyd,
 • Izokyanáty, akryláty, polyaromatické uhlovodíky, ftaláty atd. 1)

1) Analýza odebraných vzorků se provádí formou subdodávky u jiné akreditované laboratoře.

FHeVqQyi_4x

Stanovení anorganických látek

 • Amoniak
 • Oxid uhelnatý, oxid uhličitý, oxid siřičitý, oxidy dusíku, sirovodík, ozón.
 • Chlor, chlorovodík.
 • Silné minerální kyseliny.
 • Aerosoly kovů a jejich sloučeniny atd.

Analýza některých speciálních chemických látek a prachů v odebraných vzorcích může být provedena formou subdodávky u jiné akreditované laboratoře. Laboratorní výstup je doplněn o odborné vyhodnocení, v případě zájmu o stanovisko či komentář.

Společnost EKOME, spol. s r.o. je držitelem Osvědčení o akreditaci – zkušební laboratoř č. 1522.