EKOME, spol. s.r.o. > Services > Hygienická měření > Měření mikroklimatických podmínek v pracovním prostředí

Cílem měření mikroklimatických podmínek je získat časově průměrné reprezentativní hodnoty mikroklimatických parametrů daného prostředí. Měří se teplota vzduchu ta, výsledná teplota kulového teploměru tg, rychlost proudění vzduchu va, relativní vlhkost vzduchu rh.

Mikroklimatické parametry není vhodné měřit za extrémních podmínek: potřebujeme-li podle požadavků některého předpisu provádět měření v zimním nebo letním období roku, měříme v zimě při teplotách vyšších než – 15 oC, optimálně -10 až 0 oC, v létě při teplotách do 30 oC, optimálně 25 až 30 oC. Tyto teploty nejlépe charakterizují klimatické podmínky v našich zeměpisných šířkách.

Měření mikroklimatických podmínek se provádí podle Metodického návodu HEM-3444-12.2.04/4133 „Měření mikroklimatických parametrů pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb“, který je zpracován v souladu s ČSN EN ISO 7726/2002 Ergonomie tepelného prostředí – Přístroje pro měření fyzikálních veličin a platnou legislativou.

Výchozím předpisem pro hodnocení mikroklimatických podmínek na pracovišti je zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (ve znění pozdějších předpisů). Prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (ve znění pozdějších předpisů), kde je podrobně popsán způsob hodnocení. Možnost vyhodnocení měření lze provést také pomocí výpočtového programu zpracovaného Národní referenční laboratoří pro prašnost a mikroklima v pracovním prostředí Státního zdravotního ústavu Praha „Analytické stanovení a interpretace tepelné zátěže s použitím výpočtu požadované intenzity pocení“.

Další normativní a legislativní požadavky na měření a hodnocení mikroklimatických podmínek:

  • ČSN EN ISO 7726: Ergonomie tepelného prostředí – Přístroje pro měření fyzikálních veličin.
  • ČSN EN ISO 7730: Ergonomie tepelného prostředí – Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí ukazatelů PMV a PPD a kritéria místního tepelného komfortu.
  • Vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby (ve znění pozdějších předpisů).
  • Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb (v aktuálním znění).

Společnost EKOME, spol. s r.o. je držitelem Osvědčení o akreditaci – zkušební laboratoř č. 1522.