EKOME, spol. s.r.o. > Services > Měření emisí > Kotelny na tuhá, kapalná a plynná paliva

Společnost EKOME, spol. s r.o., jakožto člen Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí (ALME) nabízí autorizované měření emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (ve znění pozdějších předpisů).

Společnost EKOME, spol. s r.o. disponuje Rozhodnutím MŽP o autorizaci k jednorázovému měření emisí podle § 32 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší.

Společnost EKOME, spol. s r.o. je držitelem Osvědčení o akreditaci – zkušební laboratoř č. 1522.

Znečišťující látky (výčet hlavních škodlivin):

 • Tuhé znečišťující látky (jednorázové odběry).
 • Oxid siřičitý (SO2) (kontinuální měření).
 • Oxidy dusíku (NOx) (kontinuální měření, dílčí krátkodobé odběry).
 • Oxid uhelnatý (CO) (kontinuální měření, dílčí krátkodobé odběry).
 • Organické látky jako suma CxHy(kontinuální odběr).

Doprovodné veličiny:

 • Kyslík (O2) (kontinuální měření, dílčí krátkodobé odběry).
 • Oxid uhličitý (CO2) (kontinuální měření).
 • Teplota, tlak a vlhkost nosného plynu.
 • Rychlost proudění odpadního plynu.

Pro hladký průběh měření je vhodné zákazníkem zajistit:

 • Dokument deklarující zařazení zdroje z hlediska emisí – kategorie, vymezení emisních limitů (zpravidla Rozhodnutí příslušného krajského úřadu, Odboru životního prostředí a zemědělství, resp. vyjádření České inspekce životního prostředí).
 • Dokumentaci k měřené technologii – výkresy, technickou dokumentaci k zařízení na omezování emisí.
 • Zpřístupnění prostor v blízkosti měřících míst.
 • Přístup ke zdroji elektrické energie a vody.

K měření využíváme mobilní měřící vozy, pro většinu měřených látek vlastníme dvě a více kompletních měřících aparatur. Toto vybavení umožňuje provádět měření na více místech současně, čehož lze využít např. pro ověřování účinnosti technologických zařízení (filtry, odlučovací zařízení), pro sledování chodu technologie.