EKOME, spol. s.r.o. > Services > Měření emisí > Dřevozpracující průmysl

Společnost EKOME, spol. s r.o., jakožto člen Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí (ALME) nabízí autorizované měření emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (ve znění pozdějších předpisů).

Společnost EKOME, spol. s r.o. disponuje Rozhodnutím MŽP o autorizaci k jednorázovému měření emisí podle § 32 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší.

Společnost EKOME, spol. s r.o. je držitelem Osvědčení o akreditaci – zkušební laboratoř č. 1522.

Znečišťující látky (výčet hlavních škodlivin):

  • Tuhé znečišťující látky (jednorázové odběry).

Doprovodné veličiny:

  • Teplota, tlak a vlhkost nosného plynu.
  • Rychlost proudění odpadního plynu.

Pro hladký průběh měření je vhodné zákazníkem zajistit:

  • Dokument deklarující zařazení zdroje z hlediska emisí – kategorie, vymezení emisních limitů (zpravidla Rozhodnutí příslušného krajského úřadu, Odboru životního prostředí a zemědělství, resp. vyjádření České inspekce životního prostředí).
  • Dokumentaci k měřené technologii – výkresy, technickou dokumentaci k zařízení na omezování emisí.
  • Zpřístupnění prostor v blízkosti měřících míst.
  • Přístup ke zdroji elektrické energie a vody.

K měření využíváme mobilní měřící vozy, pro většinu měřených látek vlastníme dvě a více kompletních měřících aparatur. Toto vybavení umožňuje provádět měření na více místech současně, čehož lze využít např. pro ověřování účinnosti technologických zařízení (filtry, odlučovací zařízení), pro sledování chodu technologie.