EKOME, spol. s.r.o. > Nezařazené > Nové požadavky na bezpečnostní listy

Nové požadavky na bezpečnostní listy

Nařízením Komise (EU) 2020/878 se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), která stanoví požadavky na sestavení bezpečnostních listů, používaných k poskytování informací o chemických látkách a směsích v zemích EU.

S účinností od 1. ledna 2023 musejí být všechny bezpečnostní listy (nově vypracované i stávající) v souladu s výše uvedeným nařízením Komise (EU) 2020/878. Mezi nejdůležitější změny ustanovení a formátu bezpečnostního listu patří:

  • zavedení specifických požadavků pro nanoformy;
  • začlenění do práva EU 6. a 7. revize GHS;
  • povinnost uvádět jednoznačný identifikátor složení UFI (oddíl 1.1);
  • povinnost uvádět specifické požadavky pro látky a směsi s vlastnostmi endokrinních disruptorů;

povinnost uvádět specifické koncentrační limity, multiplikační faktory a odhady akutní toxicity (oddíl 3.1 a 3.2).