EKOME, spol. s.r.o. > Měření emisí

Autorizované měření emisí stacionárních zdrojů

Společnost EKOME, spol. s r.o., jakožto člen Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí (ALME) nabízí autorizované měření emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (ve znění pozdějších předpisů).

Společnost EKOME, spol. s r.o. disponuje Rozhodnutím MŽP o autorizaci k jednorázovému měření emisí podle § 32 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší.

Společnost EKOME, spol. s r.o. je držitelem Osvědčení o akreditaci – zkušební laboratoř č. 1522.

 

Skupiny hlavních znečišťujících látek (včetně způsobu vyhodnocení):

 • Tuhé znečišťující látky TZL– jednorázové manuální izokinetické odběry s gravimetrickým vyhodnocením,
 • Plynné anorganické látky SO2, NOx, CO– měření kontinuálním způsobem automatickými analyzátory (NDIR, chemiluminiscence).
 • Plynné anorganické látky NOx, CO– dílčí krátkodobé odběry, měření přístroji s elektrochemickými převodníky.
 • Úhrnná koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík (TOC) – měření kontinuálním způsobem automatickými analyzátory s FID detektorem.
 • Těkavé organické sloučeniny (identifikované VOC) – jednorázové manuální odběry s vyhodnocením metodou GC-FID.
 • Plynné anorganické sloučeniny chloru (HCl), fluoru (HF), amoniak (NH3)– jednorázové manuální odběry s fotometrickým vyhodnocením.
 • Kovy– jednorázové manuální izokinetické odběry se subdodavatelkým vyhodnocením odebraných vzorků akreditovanou laboratoří.
 • Persistentní látky(polychlorované dibenzodioxiny PCDD, polychlorované dibenzofurany PCDF, polychlorované bifenyly PCB, polycyklické aromatické uhlovodíky PAU – jednorázové manuální izokinetické odběry se subdodavatelským vyhodnocením odebraných vzorků akreditovanou laboratoří (NRL pro perzistentní látky).
 • Tmavost kouřeporovnáním s Ringelmennovou stupnicí.
 • Sazové čísloporovnáním s Bacharachovou stupnicí.


Doprovodné veličiny:

 • Měření vzduchotechnických parametrů (teplota, vlhkost, tlak, rychlost proudění odpadního plynu) – jednorázová měření, kontinuální měření.
 • Měření koncentrace referenční složky (kyslíku O2) – měření kontinuálním způsobem automatickým analyzátorem (paramagnetismus) a dílčí krátkodobé odběry, měření přístroji s elektrochemickými převodníky.
 • Měření koncentrace oxidu uhličitého (CO2) – měření kontinuálním způsobem automatickým analyzátorem (nedispersní IČ spektrometrie).

Další znečišťující látky (oxidy síry, sirovodík, kyanidy aj.) – provedeme jednorázové manuální odběry vzorků a zajistíme jejich vyhodnocení akreditovanou subdodavatelskou laboratoří.

Člen Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí (ALME) – nabízí autorizované měření emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Měření realizujeme na základě Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o autorizaci k měření emisí 52705/ENV/14.

Zárukou kvality prováděných odběrů a měření je Osvědčení o akreditaci pro zkušební laboratoř č. L 1522 vydané ČIA a mnohaleté zkušenosti získané působením v oblasti ekologie.

KONTAKTUJTE NÁS

Rádi byste zjistili více informací o našich službách? Neváhejte nás kontaktovat!

Základní přístrojové vybavení - měření emisí

 • 3x aparatura pro měření tuhých příměsí (TZL) – gravimetrická metoda.
 • Souprava pro kontinuální měření koncentrace plynných znečišťujících látek – SO2, NOxa CO, CO2, O2 – ENDA 1800 P (HORIBA) – nedispersní infračervená absorpce (NDIR), paramagnetismus.
 • Souprava pro kontinuální měření koncentrace plynných znečišťujících látek – SO2, NOxa CO, CO2, O2 – PG 250 (HORIBA) – nedispersní infračervená absorpce (NDIR), chemiluminiscence, paramagnetismus.
 • Souprava pro kontinuální měření koncentrace plynných znečišťujících látek – SO2, NOxa CO, CO2, O2 – PG 350 (HORIBA) – nedispersní infračervená absorpce (NDIR), chemiluminiscence, paramagnetismus.
 • 5x analyzátor pro kontinuální měření koncentrace organických látek FID 2005 (PCF Elettronica) – plamenoionizační detekce (FID).
 • Odběrová aparatura pro vzorkování PCDD, PCDF, PCB, PAH.
 • Odběrová aparatura pro vzorkování kovů (pevná, kapalná i plynná fáze).
 • Analyzátor kouřových plynů MRU NOVA H8 a Optima 7 – elektrochemické převodníky (spalovací zdroje na plynná a kapalná (LTO) paliva do celkového tepelného příkonu 5 MW).
 • Odběrové boxy pro jednorázová měření:
   • identifikované organické látky,
   • amoniak,
   • sirovodík,
   • silné anorganické kyseliny,
   • plynné sloučeniny chloru a fluoru,
   • DMF, TDI aj.