Studie a poradenství

Dokumentace EIA, posudky a studie

Zpracujeme pro Vás:

  • dokumentaci EIAOznámení záměruOznámení podlimitního záměru
  • odborné posudky a rozptylové studie v souladu s požadavky zákona č. 201/2012 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší. Činnost realizujeme na základě Autorizace Ministerstva životního prostředí. V rámci rozsahu činnosti firmy zajišťujeme i zpracování podkladů - měření, výpočty, komunikaci s úřady. Pro zpracování rozptylových studií využíváme programy Symos97 a SURFER 9.
  • hlukové (akustické) studie s využitím programu Hluk+ a CADNA. Cílem studie je výpočet předpokládaných hladin akustického tlaku navrhovaných zdrojů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb.
Nahoru