Hygienická měření

Nově pro vás můžeme zajistit pomocí subdodávky také autorizované měření:

 • lokální svalové zátěže
 • celkové fyzické zátěže
 • měření pracovní polohy

Měření hluku

Máte problém s hlukem - provedeme potřebná technická měření (pro zjištění stavu zařízení, pro návrh protihlukových opatření, pro zjištění účinnosti nápravných opatření, stanovení hladin akustického výkonu) a na jejich základě doporučíme nápravná opatření.

Provádí měření a hodnocení hluku:

 • na pracovištích
 • budovách (stavební akustika)
 • ve venkovních prostorech.

Stavební akustika = Akreditované zkoušky akustických vlastností staveb a konstrukcí:

 • měření vzduchové neprůzvučnosti
 • měření kročejové neprůzvučnosti
 • měření doby dozvuku

Měření faktorů pracovního prostředí

Pro účely kategorizace prací dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kolaudace, pravidelných periodických a technických měření provádíme:

 • stanovení těkavých organických látek v ovzduší (aromatické, alifatické, cyklické, chlorované uhlovodíky, acetáty, etyléter, inhalační anestetika, alkoholy, ketony, benzínové frakce, solventní nafta, glykolétery a jejich acetáty, formaldehyd)
 • stanovení anorganických látek (amoniak, oxidy dusíku, uhelnatý, uhličitý, siřičitý, sirovodík, ozón, chlor, chlorovodík)
 • stanovení prachu celkového a respirabilního, svářecích dýmů, olejových aerosolů
 • měření hluku a vibrací
 • měření umělého osvětlení
 • měření mikroklimatických podmínek

Analýzu dalších speciálních chemických látek (izokyanáty, ftaláty, kyseliny, kovy a jejich sloučeniny apod.) a prachů (početní koncentrace skleněných a azbestových vláken, stanovení obsahu fibrogenní složky v respirabilní frakci) v odebraných vzorcích zajišťujeme formou subdodávky u jiné akreditované laboratoře.

Nahoru