Měření emisí

Autorizované měření emisí

Měření emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. (Zákon o ochraně ovzduší) a vyhlášky č. 415/2012 Sb. Měření realizujeme na základě Autorizace Ministerstva životního prostředí.

Nabízíme komplexní služby v průmyslové ekologii - autorizované a technologické měření emisí znečišťujících látek, odborné poradenství při řešení ekologických problémů, výběru zařízení na omezování emisí, pomoc při zpracování a vedení provozní evidence, jednání na úřadech.

Měřené látky a metody měření:

 • tuhé znečišťující látky - jednorázové manuální izokinetické odběry s gravimetrickým vyhodnocením
 • plynné anorganické látky SO2, NOx, CO - měření kontinuálním způsobem automatickými analyzátory (NDIR, chemiluminiscence)
 • úhrnná koncentrace CxHy a těkavých organických sloučenin vyjádřených jako celkový organický uhlík (TOC) - měření kontinuálním způsobem automatickými analyzátory s FID detektorem
 • těkavé organické sloučeniny (jednotlivé identifikované VOC) - jednorázové manuální odběry s vyhodnocením metodou GC-FID
 • plynné anorganické sloučeniny chloru (HCl) a fluoru (HF), amoniak (NH3) - jednorázové manuální odběry s fotometrickým vyhodnocením
 • kovy - jednorázové manuální izokinetické odběry se subdodavatelským vyhodnocením odebraných vzorků akreditovanou laboratoří
 • persistentní organické látky (polychlorované dibenzodioxiny PCDD, polychlorované dibenzofurany PCDF, polychlorované bifenyly PCB, polycyklické aromatické uhlovodíky PAU - jednorázové manuální izokinetické odběry se subdodavatelským vyhodnocením odebraných vzorků akreditovanou laboratoří (NRL pro analýzu persistentních organických sloučenin)
 • měření vzduchotechnických parametrů (teplota, vlhkost, tlak, rychlost proudění odpadního plynu) - jednorázová měření a měření kontinuální
 • měření koncentrace referenční složky (kyslík O2) - měření kontinuálním způsobem automatickým analyzátorem (paramagnetismus)
 • tmavost kouře porovnáním s Ringelmannovou stupnicí
 • sazové číslo porovnáním s Bacharachovou stupnicí

Další znečišťující látky (oxidy síry SOxsirovodík H2Skyanidy CN, anorganické kyseliny aj.) - provedeme jednorázové manuální odběry vzorků a zajistíme jejich vyhodnocení akreditovanou subdodavatelskou laboratoří.

Nahoru