Ověřování emisí skleníkových plynů

Povinnosti provozovatelů zdrojů produkujících emise skleníkových plynů (GHG) jsou upraveny zákonem č. 695/2004 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a vyhláškou č. 12/2009 Sb., kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů. Podle této legislativy je provozovatel povinen každoročně předkládat Výkaz o množství emisí skleníkových plynů ze zařízení, společně s dokladem o ověření vykázaného množství emisí. Toto ověření musí být provedeno autorizovanou osobou.

Ověřovací činnosti zajišťujeme prostřednictvím společnosti TÜV NORD Czech, s. r. o.

Společnost EKOME, spol. s r. o. nabízí prostřednictvím kvalifikovaných Ověřovatelů emisí skleníkových plynů provedení ověření ročního výkazu emisí pro tyto kategorie zdrojů:

 • spalovací zařízení - tuhá, kapalná a plynná paliva, spalování biomasy,
 • koksovací pece, zařízení na pražení nebo slinování kovové rudy, zařízení na výrobu surového železa nebo oceli včetně kontinuálního lití,
 • zařízení na výrobu cementového slínku, zařízení na výrobu vápna, zařízení na výrobu skla, zařízení na výrobu keramických výrobků.

V případě Vašeho zájmu o provedení ověření vyplňte prosím formulář Žádost o ověření, který je pro nás výchozím zdrojem informací o posuzovaném zařízení a podkladem pro vypracování cenové nabídky. Vyplněný formulář prosím zašlete na kontaktní adresu:

Dokumenty ke stažení: Žádost o ověření

Postup ověřování

Ověřování probíhá postupem stanoveným v dokumentech národní legislativy (Zákon č. 695/2004 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) a vyhláška č. 12/2009 Sb.) a pokynů Certifikační komise Evropské spolupráce v oblasti akreditace EA -6/03, vycházejících z dokumentů evropského systému pro obchodování s emisemi (Směrnice EU 2003/87/ES (ve znění pozdějších předpisů) a Metodické pokyny pro zjišťování a vykazování emisí - Rozhodnutí Komise 2004/156/ES).

Ověřování předložených informací se pokud možno provádí v místě zařízení. Na základě místního šetření se zpracuje:

 • strategická analýza - posouzení povahy, rozsahu a složitosti ověřovací činnosti, která by měla být v zařízení provedena,
 • riziková analýza - posouzení pravděpodobné úrovně rizika, že údaje o vykazovaných emisích GHG obsahují závažnou chybu,
 • plán ověřování - harmonogram ověřovacího procesu.

Na přípravnou fázi navazuje tzv. procesní analýza - vlastní ověření. Pro zajištění objektivity a nestrannosti při ověřování je celý proces před vydáním závěrečné Zprávy o ověření přezkoumán nestranným ověřovatelem.

Metody ověřování jednotlivých procesů jsou dány platnou legislativou (Přílohy k vyhlášce č. 12/2009 Sb.).

Termín a časový rozvrh ověřování jsou stanoveny po vzájemné dohodě zákazníka, zastoupeného pověřenou osobou a vedoucího ověřovatele, který maximálně vyhoví požadavkům zákazníka.

Finanční hlediska ověřování emisních výkazů

Společnost EKOME, spol. s r. o. působí již řadu let v oblasti měření průmyslových emisí. Za tuto dobu prokázala, že se jedná o stabilní, rozvíjející se společnost, která má dostatek pracovníků s požadovanou odbornou kvalifikací a dostatek finančních zdrojů pro pokrytí nákladů všech svých útvarů.

Cena za výkon ověřování se stanovuje v závislosti na složitosti a specifických podmínkách ověřovaného provozu. Vychází se ze základní hodinové sazby a časové náročnosti zakázky:

 • cena = hodinová sazba x časová náročnost.

Hodinová sazba je odvozena z nákladů na běžně prováděné činnosti ve společnosti a zahrnuje přípravné práce, vlastní ověřování na místě, zpracování dokumentace a závěrů k zakázce.

Časová náročnost se odvíjí od typu provozu, za méně náročné provozy lze považovat spalovací zařízení nižšího výkonu, za náročný provoz jsou považovány výroby keramických výrobků a metalurgické provozy.

Společnost EKOME vytváří pro zákazníky takové podmínky, aby mohly být plněny jejich oprávněné požadavky a očekávání a byla zabezpečena jejich důvěra v poskytované služby.

Základním principem přístupu k zákazníkovi je nestrannost a rovný přístup. Služeb mohou využívat všichni žadatelé bez omezení, v rozsahu akreditovaných oblastí činnosti firmy TÜV NORD Czech, s.r.o. Žádnému žadateli není znemožněn nebo znesnadněn přístup k využívání služeb tohoto ověřovacího orgánu.

Při plnění zakázky jsou používány pouze postupy, které jsou v souladu s normou ČSN EN 45011. Ověřování je realizováno v souladu s kritérii danými platnou legislativou. Zákazníkovi jsou na základě smlouvy poskytnuty dokumenty vyžadované orgány státní správy dokladující závěry ověřovacího procesu.

Práva a povinnosti žadatelů o ověření

Zákazník má právo požadovat na ověřovacím orgánu:

 • poskytnutí maxima informací o průběhu ověřovací činnosti,
 • poskytnutí informací o systému kvality, na jehož základě je proces ověřování řízen,
 • předložení dokumentů, které dokládají, že je ověřovací orgán oprávněný provádět ověření emisních výkazů (Rozhodnutí o autorizaci, Osvědčení o akreditaci).

Na základě uzavřené smlouvy je zákazníkovi poskytnuto "Oznámení o ověření" a Zpráva o ověření množství emisí skleníkových plynů.

Pro hladký průběh ověřovací činnosti je třeba ze strany zákazníka zajistit aby:

 • vždy dodržoval příslušná ustanovení programu ověřování,
 • přijal pro účely ověřování a řešení stížností veškerá opatření nezbytná k provedení ověřování, včetně zajištění možnosti prostudování dokumentace, zajištění přístupu do všech prostor, k záznamům (včetně zpráv o interních auditech) a k pracovníkům,
 • uplatňoval nároky, pokud jde o ověřování, pouze v rozsahu, pro který bylo ověřování provedeno,
 • nepoužíval závěry ověřování způsobem, který by mohl ohrozit pověst ověřovatele a nečinil žádná vyjádření stran závěrů ověřování, která by mohla být považována za zavádějící nebo neoprávněná,
 • při oficiálním zrušení výsledků ověřování je nadále neuplatňoval,
 • využíval závěry o ověření pouze k vyjádření toho, že jeho postupy jsou ve shodě s požadavky legislativy ke GHG,
 • zajistil, aby zpráva o ověření ani jakákoli její část nebyly používány zavádějícím způsobem,
 • při odkazování na závěry ověření plnil požadavky sjednané s ověřovatelem.

Vyřizování reklamací, stížností, odvolání a sporů

Ověřovatel při řešení stížností a připomínek postupuje tak, aby byly uspokojeny oprávněné požadavky zákazníka.

 • v případě reklamace nebo stížnosti zákazníka nebo jiné strany v písemné nebo ústní podobě je pořízen záznam, a ten je postoupen přímo vedoucímu útvaru ověřování,
 • reklamace musí obsahovat veškeré okolnosti reklamace, identifikaci zákazníka, činnosti, která k reklamaci nebo stížnosti vedla a datum podání,
 • vedoucí útvaru OGHG posoudí reklamaci nebo stížnost, případně si vyžádá doplňující informace a pokud je reklamace oprávněná, zjistí její důvod a navrhne řešení, případně řeší přijetím opatření k nápravě a následně sdělí zákazníkovi výsledek,
 • pokud vedoucí útvaru vyhodnotí stížnost nebo reklamaci jako neoprávněnou a zákazník s tímto rozhodnutím nesouhlasí, řeší vedoucí útvaru situaci s nestrannou komisí, o rozhodnutí je zákazník informován vedoucím útvaru,
 • vyřizování reklamací nebo stížností se provádí ve lhůtě do 30 dnů od přijetí reklamace. Termín pro vyřízení je možné zkrátit s ohledem na termíny pro předkládání výkazů závazné pro provozovatele zdrojů.
Nahoru