Odborné posudky

Odborné posudky v souladu s požadavky § 11 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší - jsou vyžadovány správními úřady od provozovatelů zdrojů znečišťování v případě správního řízení podle § 11 odstavce 2 písm. b) a c) zákona

 • povolení k umisťování stacionárních zdrojů
 • povolení staveb stacionárních zdrojů a k jejich změnám
 • k záměrům na zavedení nových výrob s dopadem na ovzduší u stacionárních zdrojů
 • k záměrům na zavedení nových technologií s dopadem na ovzduší u stacionárních zdrojů
 • k výrobě zařízení, materiálů a výrobků, které znečišťují nebo mohou znečišťovat ovzduší, s výjimkou výrobků stanovených k posuzování shody podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů)
 • k výrobě nových technologií, výrobků a zařízení sloužících k ochraně ovzduší včetně technických podmínek provozu a návrhů provozních předpisů výrobce, s výjimkou výrobků stanovených k posuzování shody podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů)

Osvědčení o autorizaci ke zpracování odborných posudků č.j. 1886/780/14.

Podklady potřené pro vyhotovení odborného posudku a rozptylové studie

Nejlépe je dodat projektovou dokumentaci včetně katastrální mapy a přehledné situace (tak aby bylo patrno umístění zdrojů a výduchů), bezpečnostních listů.

Pokud není projektová dokumentace k dispozici, je třeba dodat následující:

 • název stavby (název technologie),
 • místo stavby (parcela číslo, hala..., závod...),
 • zdroje znečištění (lakovna, tryskač, tepelný zdroj...),
 • počet výduchů,
 • přesné umístění výduchů na mapě (www.mapy.cz),
 • výška výduchu nad terénem (m),
 • průměr výduchu (m),
 • objem odsávané vzdušiny (m3/h),
 • směnnost, provozní hodiny za den,
 • počet provozních hodin (h/rok).

Další údaje dle technologie (uvedeny příklady nejčastějších):

Lakovna

 • Množství a název nejčastěji používaných nátěrových hmot (NH), např.:
  Základ: barva (kg/rok) + tužidlo (kg/rok) + ředidlo (kg/rok)
  Vrch: barva (kg/rok) + tužidlo (kg/rok) + ředidlo (kg/rok)
  Ředidlo používané na čištění pistolí (z toho jde do odpadu?) (kg/rok)
  Bezpečnostní listy k používaným NH.
  Nastříkaná plocha výrobků (m2/rok)
  Stručný popis technologie
  Technické údaje kabiny, aplikační techniky
  Filtrační zařízení, popis, technické údaje

Tryskač

 • množství a typ abraziva
  Technické údaje kabiny, aplikační techniky
  Filtrační zařízení, popis, technické údaje

Tepelný zdroj

 • Technické údaje zdroje (kotle, agregátu..)
  Palivo – typ
  Výkon kotle (kW)
  Max. spotřeba paliva (m3/hod, kg/hod)
  Roční spotřeba paliva (m3/rok, kg/rok)
Nahoru