Rozptylové studie

Rozptylové studie v souladu s požadavky § 11 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší jsou vyžadovány správními úřady od provozovatelů zdrojů znečišťování v případě správního řízení:

 • podle § 11 odstavce 2 písm. b) zákona - povolení k umisťování stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 zákona,
 • o změně povolení provozu, při které dochází k navýšení projektovaného výkonu nebo kapacity anebo ke zvýšení emisí.

Zpracování rozptylových studií provádíme s využitím programů Symos97 pro modelování stacionárních zdrojů znečišťování. Pro následné zpracování vypočtených hodnot slouží program SURFER 9 společnosti Golden Software, Inc.

Výsledná zpráva zahrnuje tabulkové a grafické výstupy matematických modelů, porovnání s limity.

Rozptylové studie a odborné posudky musí být zpracovány autorizovanou osobou. Připouští se předložení rozptylové studie nebo odborného posudku již dříve zpracované, pokud se předmět jejího zpracování neliší od údajů uvedených v žádosti a není starší než 2 roky.

Osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií bylo společnosti EKOME vydáno Ministerstvem životního prostředí ČR pod č.j. 49247/ENV/14.

 Rozptylové studie

Rozptylové studie jsou jedním z podkladů pro hodnocení vlivu zdrojů na životní prostředí (posudky EIA).

Podklady potřené pro vyhotovení odborného posudku a rozptylové studie

Nejlépe je dodat projektovou dokumentaci včetně katastrální mapy a přehledné situace (tak aby bylo patrno umístění zdrojů a výduchů), bezpečnostních listů.

Pokud není projektová dokumentace k dispozici, je třeba dodat následující:

 • název stavby (název technologie),
 • místo stavby (parcela číslo, hala..., závod...),
 • zdroje znečištění (lakovna, tryskač, tepelný zdroj...),
 • počet výduchů,
 • přesné umístění výduchů na mapě (www.mapy.cz),
 • výška výduchu nad terénem (m),
 • průměr výduchu (m),
 • objem odsávané vzdušiny (m3/h),
 • směnnost, provozní hodiny za den,
 • počet provozních hodin (h/rok).

Další údaje dle technologie (uvedeny příklady nejčastějších):

Lakovna

 • Množství a název nejčastěji používaných nátěrových hmot (NH), např.:
  Základ: barva (kg/rok) + tužidlo (kg/rok) + ředidlo (kg/rok)
  Vrch: barva (kg/rok) + tužidlo (kg/rok) + ředidlo (kg/rok)
  Ředidlo používané na čištění pistolí (z toho jde do odpadu?) (kg/rok)
  Bezpečnostní listy k používaným NH.
  Nastříkaná plocha výrobků (m2/rok)
  Stručný popis technologie
  Technické údaje kabiny, aplikační techniky
  Filtrační zařízení, popis, technické údaje

Tryskač

 • množství a typ abraziva
  Technické údaje kabiny, aplikační techniky
  Filtrační zařízení, popis, technické údaje

Tepelný zdroj

 • Technické údaje zdroje (kotle, agregátu..)
  Palivo – typ
  Výkon kotle (kW)
  Max. spotřeba paliva (m3/hod, kg/hod)
  Roční spotřeba paliva (m3/rok, kg/rok)
Nahoru