Měření a výpočet osvětlení ve vnitřním prostředí

Osvětlení ve vnitřních prostorech budov se měří zpravidla pro:

 • ověření, zda byly při realizaci dodrženy projektované hodnoty, zda jsou v souladu s normovanými hodnotami,
 • zjištění podmínek osvětlení a zrakové pohody během užívání osvětlovacích soustav a ověření, zda jsou tyto podmínky v souladu s platnými normami,
 • porovnání různých řešení osvětlení z hlediska dosažení podmínek zrakové pohody, z hlediska hospodárnosti nebo z hlediska energetických úspor.

Podle účelu měření a z toho vyplývajících požadavků na přesnost se měření osvětlení vnitřních prostorů dělí na:

 • přesné (určené pro posouzení náročných vnitřních prostorů nebo pro výzkumné účely; odhad rozšířené nejistoty měření je U ≤ 8 %),
 • provozní (určené pro ověřování správnosti navržených a realizovaných podmínek osvětlení a zrakové pohody, jejich dodržování během užívání stavby a pro porovnání různých řešení osvětlovacích soustav – odhad rozšířené nejistoty měření je v rozmezí 8 < U ≤ 14 %),
 • orientační (určené pro ověřování základních podmínek zrakové pohody, na základě kterého se navrhuje další postup – odhad rozšířené nejistoty měření je 14 < U ≤ 20 %).

Umělé osvětlení vnitřních prostor staveb se měří a vyhodnocuje v absolutních veličinách, při měření musí být definovány podmínky, za kterých se měřilo, zejména stav napájecí sítě - napětí v síti.

Základními veličinami charakterizujícími podmínky vidění a zrakové pohody jsou:

 • úroveň osvětlení (osvětlenost) v kontrolních bodech (lx), úroveň osvětlení se měří luxmetry,
 • jas ploch v zorném poli uživatelů vnitřního prostoru (cd/m2), měří se časoměry.

Při měření a hodnocení umělého vycházíme z platných technických norem:

 • ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory,
 • ČSN 36 0020 - Sdružené osvětlení,
 • ČSN 360011-1 Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 1: Základní ustanovení,
 • ČSN 360011-3 Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 3: Měření umělého osvětlení.

Laboratoř je akreditována u ČIA jako zkušební laboratoř pod číslem L 1522.

Výpočet denního osvětlení v budovách

Firma EKOME spol s r.o. vlastní výpočtový program Wdls 4.1 - Výpočet denního osvětlení, který splňuje požadavky na výpočet denního osvětlení podle normy ČSN 73 0580 - Denní osvětlení budov.

Jsme schopni provádět výpočty denního osvětlení v době projektové přípravy budov.

Výsledek výpočtu je prezentován:

 • v tabelární podobě, kde jsou uvedeny zadané vstupní parametry místnosti, parametry osvětlovacích otvorů (oken), činitele odrazu stěn, stropu a podlahy a tabulka rovnoměrné sítě vypočtených hodnot činitele denní osvětlenosti,
 • v grafické podobě, kde jsou zobrazeny izočáry činitele denní osvětlenosti, kdy jsou okamžitě patrná místa s dobrým, případně nedostatečným denním osvětlením.

Výpočtem lze nahradit měření činitele denní osvětlenosti ve vnitřních prostorech, neboť provádět běžně měření denního osvětlení je obtížné vzhledem k přísným podmínkám ve venkovním prostoru, za kterých je možné měření uskutečnit.

Nahoru