Měření vibrací v pracovním prostředí

Měření vibrací přenášených na ruce a celkové vibrace provádíme v souladu s platnou legislativou ČR. Měření provádíme jako podklad ke kolaudaci, ke kategorizaci pracovišť, jako podklad pro prokázání choroby z povolání a kontrolní měření.

Při hodnocení vlivu vibrací na zdraví člověka vycházíme z těchto základních předpisů:

  • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (v platném znění pozdějších předpisů),
  • nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
  • metodický návod č.j. HEM-300-26.4.01-16344 pro měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí a vibrací,
   • ČSN ISO 2631 - 1 Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 1: Všeobecné požadavky,
   • ČSN EN ISO 5349 - 1 Vibrace - Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce - Část 1: Všeobecné požadavky,
   • ČSN EN ISO 5349 - 2 Vibrace - měření a hodnocení expozice vibrací přenášeným na ruce - Část 2: Praktický návod pro měření na pracovním místě.

Technické normy vztahující se k problematice měření vibrací:

Hodnocení vibrací pomocí vážených hladin celkových vibrací na pracovním místě a vážených hladin vibrací přenášených na ruce v pracovním prostředí se zjišťuje pomocí měřiče vibrací s vhodným snímačem chvění (akcelerometrem). Naměřená data se ukládají do paměti přístroje a dále se zpracovávají na PC. Volba metodiky a měřených veličin závisí na účelu měření, povaze vibrací a pracovní činnosti.

Přístroje musí splňovat podmínky na měřicí frekvenční pásma:

 • celkové vibrace 0,5 až 80 Hz, popř. 1000 Hz 1),
 • vibrace přenášené na ruce 8 až 1000 Hz,
 • vibrace přenášené zvláštním způsobem 1 až 80 Hz.

     1) přenášejí-li se celkové vibrace z pevných předmětů s tuhým povrchem přímo na páteř nebo na hlavu je třeba kmitočtovou oblast rozšířit až do 1000 Hz.

Hodnocení vibrací se provádí buď přímo měřením zrychlení vibrací v m.s-2 nebo měřením hladiny zrychlení v decibelech (dB).

Laboratoř je akreditována u ČIA jako zkušební laboratoř pod číslem L 1522.

Nahoru