Hlukové (akustické) studie

Hlukové studie jsou jedním z podkladů pro hodnocení vlivu záměru na životní prostředí (EIA). Studie hodnotí příspěvek nového záměru k hodnotám v určených referenčních bodech přiléhajících pozemků, územních celků a bytové zástavby. Příspěvek se získá na základě výpočtu stávajícího stavu a stavu po vybudování zamýšleného zdroje.

Zpracování akustických (hlukových) studií provádíme s využitím programu Cadna A (verze 4.4), případně Hluk+ (verze 9 Profi) pro výpočet šíření hluku. Výsledná zpráva zahrnuje tabulkové a grafické výstupy matematických modelů, porovnání s hygienickými limity, případně návrhy potřebných technických a organizačních opatření.

Hodnocení výsledků výpočtů je prováděno dle nařízení vlády. č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Potřebné podklady

Pro kvalitní zpracování hlukové studie v nejkratším možném časovém horizontu a ve formě požadované krajskou hygienickou stanicí nebo stavebním úřadem je vhodné připravit následující podklady:

  • dokument vyžadující provedení měření nebo posouzení hlukových poměrů (obvykle stanovisko krajské hygienické stanice nebo stavebního úřadu),
  • přesné umístění záměru, výkresová dokumentace (půdorysy, řezy),
  • popis situace (technická, průvodní a souhrnná zpráva),
  • zdroje hluku a jejich přesné umístění (ventilátory, dopravníky, pohony, sání a výtlaky vzduchotechniky, popř. jiné),
  • akustické parametry jednotlivých zdrojů hluku - hladina akustického výkonu nebo hladina akustického tlaku měřená v určité (uvedené) vzdálenosti,
  • délku provozu jednotlivých zdrojů v denní době (6:00 - 22:00) a noční době (22:00 - 6:00),
  • doprava vzniklá novým záměrem v denní a noční době, počty osobních a nákladních automobilů, trasy těchto vozidel.
Nahoru