Měření prašnosti v pracovním ovzduší

provádíme dle zákona č. 258/2000 Sb. (v platném znění), nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (v platném znění), kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií.

Provádíme:

  • měření prachu celkového a respirabilního,
  • měření svářečských a vulkanizačních dýmů,
  • měření olejových aerosolů,
  • početní koncentrace skleněných a azbestových vláken (minerální vláknité prachy) 1),
  • stanovení obsahu fibrogenní složky v respirabilním prachu (křemen apod.) 1)

   1) Analýza některých speciálních prachů v odebraných vzorcích může být provedena formou subdodávky u jiné akreditované laboratoře.

  Fotováhovna 

Laboratoř je akreditována u ČIA jako zkušební laboratoř pod číslem L 1522.

Nahoru