Měření chemických látek v pracovním ovzduší

Měření chemických látek v pracovním ovzduší

provádíme dle zákona č. 258/2000 Sb. (v platném znění), nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (v platném znění), kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií.

Měření vnitřního prostředí provádíme dle vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

Stanovení těkavých organických látek v ovzduší

 • aromatické uhlovodíky - styren, toluen, xyleny, benzen a další,
 • estery kyseliny octové jako etylacetát, butylacetát, etyléter,
 • chlorované uhlovodíky - trichloretylen, tetrachloretylen, dichlormetan a další,
 • inhalační anestetika
 • alkoholy - metanol, etanol, propanol, butanol a další,
 • ketony - aceton, metyletylketon, cyklohexanon a další,
 • benzínové frakce, alifatické a cyklické uhlovodíky, solventní nafta,
 • glykolétery a jejich acetáty,
 • formaldehyd,
 • izokyanáty, akryláty, polyaromatické uhlovodíky, ftaláty atd. 1)

   1) Analýza odebraných vzorků bude provedena formou subdodávky u jiné akreditované laboratoře.

  

Stanovení anorganických látek

 • amoniak,
 • oxid uhelnatý, oxid uhličitý, oxid siřičitý, oxidy dusíku, sirovodík, ozón,
 • chlor, chlorovodík,
 • silné minerální kyseliny,
 • aerosoly kovů a jejich sloučeniny atd.

Analýza některých speciálních chemických látek a prachů v odebraných vzorcích může být provedena formou subdodávky u jiné akreditované laboratoře. Laboratorní výstup je doplněn o odborné vyhodnocení, v případě zájmu o stanovisko či komentář.

Laboratoř je akreditována u ČIA jako zkušební laboratoř pod číslem L 1522.

Nahoru