Autorizované měření emisí

Autorizované měření emisí stacionárních zdrojů

EKOME, spol. s r. o. Zlín - Člen Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí (ALME) - nabízí autorizované měření emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Měření realizujeme na základě Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o autorizaci k měření emisí 52705/ENV/14.

Zárukou kvality prováděných odběrů a měření je Osvědčení o akreditaci č. 351/2014 pro zkušební laboratoř č. L 1522 vydané ČIA na dobu do 15.4.2016 a mnohaleté zkušenosti získané působením v oblasti ekologie.

Znečišťující látky:

 • tuhé znečišťující látky - jednorázové manuální izokinetické odběry s gravimetrickým vyhodnocením,
 • plynné anorganické látky SO2, NOx, CO - měření kontinuálním způsobem automatickými analyzátory (NDIR, chemiluminiscence),
 • plynné anorganické látky NOx, CO - dílčí krátkodobé odběry, měření přístroji s elektrochemickými převodníky,
 • úhrnná koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík (TOC) - měření kontinuálním způsobem automatickými analyzátory s FID detektorem,
 • těkavé organické sloučeniny (identifikované VOC) - jednorázové manuální odběry s vyhodnocením metodou GC-FID,
 • plynné anorganické sloučeniny chloru (HCl), fluoru (HF), amoniak (NH3) - jednorázové manuální odběry s fotometrickým vyhodnocením,
 • kovy - jednorázové manuální izokinetické odběry se subdodavatelkým vyhodnocením odebraných vzorků akreditovanou laboratoří,
 • persistentní látky (polychlorované dibenzodioxiny PCDD, polychlorované dibenzofurany PCDF, polychlorované bifenyly PCB, polycyklické aromatické uhlovodíky PAU - jednorázové manuální izokinetické odběry se subdodavatelským vyhodnocením odebraných vzorků akreditovanou laboratoří (NRL pro perzistentní látky),
 • tmavost kouře porovnáním s Ringelmennovou,
 • sazové číslo porovnáním s Bacharachovou stupnicí.

Doprovodné veličiny:

 • měření vzduchotechnických parametrů (teplota, vlhkost, tlak, rychlost proudění odpadního plynu) - jednorázová měření, kontinuální měření,
 • měření koncentrace referenční složky (kyslíku O2) - měření kontinuálním způsobem automatickým analyzátorem (paramagnetismus) a dílčí krátkodobé odběry, měření přístroji s elektrochemickými převodníky.

Další znečišťující látky (oxidy síry, sirovodík, kyanidy aj.) - provedeme jednorázové manuální odběry vzorků a zajistíme jejich vyhodnocení akreditovanou subdodavatelskou laboratoří.

 Pro hladký průběh měření je vhodné zákazníkem zajistit:

 • dokument deklarující zařazení zdroje z hlediska emisí - kategorie, vymezení emisních limitů (zpravidla Rozhodnutí krajského úřadu, Odboru životního prostředí a zemědělství, Inspekce životního prostředí),
 • dokumentaci k měřené technologii - výkresy, technickou dokumentaci k zařízení na omezování emisí,
 • bezpečnostní listy používaných materiálů a přípravků,
 • zpřístupnění prostor v blízkosti měřících míst,
 • přístup ke zdroji elektrické energie a vody.

K měření využíváme mobilní měřící vozy, pro většinu měřených látek vlastníme dvě a více kompletních měřících aparatur. Toto vybavení umožňuje provádět měření na více místech současně, čehož lze využít např. pro ověřování účinnosti technologických zařízení (filtry, odlučovací zařízení), pro sledování chodu technologie.

Kotelny na tuhá, kapalná a plynná paliva

Znečišťující látky:

 • tuhé znečišťující látky (jednorázové odběry),
 • oxid siřičitý (SO2) (kontinuální měření),
 • oxidy dusíku (NOx) (kontinuální měření, dílčí krátkodobé odběry),
 • oxid uhelnatý (CO) (kontinuální měření, dílčí krátkodobé odběry),
 • organické látky jako suma CxHy (kontinuální odběr).

Doprovodné veličiny:

 • kyslík (O2) (kontinuální měření, dílčí krátkodobé odběry),
 • oxid uhličitý (CO2) (kontinuální měření),
 • teplota, tlak a vlhkost nosného plynu,
 • rychlost proudění odpadního plynu.

Lakovny a laminátovny, aplikace organických rozpouštědel

Znečišťující látky:

 • suma organických látek jako TOC (kontinuální odběr),
 • jednotlivé organické látky - identifikované VOC (jednorázové odběry).

Dřevozpracující průmysl, spalovny, slévárny, cementárny, vápenky, galvanizovny, kovovýroba, sklárny a jiné technologie

Znečišťující látky:

 • tuhé znečišťující látky (jednorázové odběry),
 • těžké kovy a jejich anorganické sloučeniny (jednorázové odběry, stanovení AAS subdodavatelsky),
 • sloučeniny chloru a fluoru (jednorázové odběry),
 • amoniak, DMF, TDI a silné kyseliny (jednorázové odběry, vyhodnocení subdodavatelsky),
 • polychlorované bifenyly (PCB), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), polychlorované dibenzodioxiny (PCDD), polychlorované dibenzofurany (PCDF)(jednorázové odběry, vyhodnocení subdodavatelsky).

Čerpací stanice pohonných hmot

 • měření účinnosti rekuperace benzínových par 1. a 2. stupně.

Vybrané zdroje stanovené legislativou

 • stanovení pachového čísla a míry obtěžování obyvatelstva zápachem (provádíme ve spolupráci s autorizovanou osobou).

 Základní přístrojové vybavení - měření emisí

 • 5x aparatura pro měření tuhých příměsí - gravimetrická metoda,
 • souprava pro kontinuální měření koncentrace plynných znečišťujících látek - SO2, NOx a CO, CO2, O2ENDA 1800 P (HORIBA) - nedispersní infračervená absorpce (NDIR), paramagnetismus,
 • souprava pro kontinuální měření koncentrace plynných znečišťujících látek - SO2, NOx a CO, CO2, O2PG 250 (HORIBA) - nedispersní infračervená absorpce (NDIR), chemiluminiscence, paramagnetismus,
 • souprava pro kontinuální měření koncentrace plynných znečišťujících látek - SO2, NOx a CO, CO2, O2 PG 350 (HORIBA) - nedispersní infračervená absorpce (NDIR), chemiluminiscence, paramagnetismus,
 • 3x analyzátor pro kontinuální měření koncentrace organických látek, Vamet 145 (Vamet Praha) - plamenoionizační detekce (FID),
 • 4x analyzátor pro kontinuální měření koncentrace organických látek FID 2005 (PCF Elettronica) - plamenoionizační detekce (FID),
 • odběrová aparatura pro vzorkování PCDD, PCDF, PCB, PAH,
 • odběrová aparatura pro vzorkování kovů (pevná, kapalná i plynná fáze),
 • analyzátor kouřových plynů MRU NOVA H8 a Optima 7 - elektrochemické převodníky (spalovací zdroje na plynná a kapalná (LTO) paliva do celkového tepelného příkonu 5 MW),
 • odběrové boxy pro jednorázová měření:
  • identifikované organické látky,
  • amoniak,
  • sirovodík,
  • silné anorganické kyseliny,
  • plynné sloučeniny chloru a fluoru,
  • DMF, TDI a.j.

Laboratoř je akreditována u ČIA pod číslem laboratoře L 1522.

Nahoru